Vrijmetselarij Loge Vincent la Chapelle


Ga naar de inhoudsopgave

Veel gestelde vragen vrijmetselarij

Meer informatie

Vraag 1.
Zijn loges actief op het terrein van hulp aan de medemens, bijvoorbeeld door steun aan organisaties die zich dat ten doel stellen?

Antwoord :
Een loge is geen serviceclub die acties voert om bijvoorbeeld fondsen voor een goed doel bijeen te brengen. Het uitgangspunt is dat iedere vrijmetselaar ook in dit opzicht zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en geacht wordt die ook te nemen. Een van de ritualen zegt daarover: “Het is de plicht van iedere vrijmetselaar weldadig te gedenken hen die in kommer en nood verkeren”.

Aan die verantwoordelijkheid geeft de individuele vrijmetselaar naar eigen inzicht en op eigen wijze gestalte. De opdracht die de broeders bij het sluiten van iedere open loge mee wordt gegeven luidt: “Ga heen naar het westen en doe u daar kennen als vrijmetselaar.”

Dat kan zijn door zijn gedrag ten opzichte van anderen, maar ook en daarnaast door actief te zijn in de charitatieve sfeer – door giften, het vervullen van bestuursfuncties en ander vrijwilligerswerk - of door beschikbaar te zijn voor taken van meer algemeen maatschappelijk belang. In het algemeen zal de vrijmetselaar daarbij niet aan anderen kenbaar maken dat hij dat doet omdat hij vrijmetselaar is.Vraag 2.
Wat houdt het begrip Opperbouwmeester van het Heelal in?

Antwoord :
Iedere vrijmetselaar heeft de vrijheid ook daar zijn eigen inhoud aan te geven. De gemeenschappelijke betekenis laat zich het best illustreren met een stukje uit een rituaal:

Vraag: Op welke grondslag zijn wij hier bijeen?

Antwoord: Op die van broederschap.

Vraag: Wie heeft ons daarvan het bewustzijn geschonken?

Antwoord: De Opperbouwmeester van het Heelal.

Vraag: Waarom geven wij hem die naam?

Antwoord: Omdat hij ons leven en wereld doet zien als een te voltooien bouwwerkVraag 3.
Welke functie en betekenis heeft de Bijbel voor en in de vrijmetselarij?

Antwoord :
Bij zijn aanneming tot leerling legt de kandidaat een belofte af op wat genoemd worden de Drie Grote Lichten: bijbel, passer en winkelhaak. De bijbel – in Engelse ritualen genoemd The Volume of the Sacred law – heeft een symbolische functie en geldt zeker niet als het boek van de geopenbaarde waarheid, zoals in sommige kerkelijke belijdenisgeschriften. Vrijmetselaren zien de bijbel als een boek waarin universele gedachten zijn verwoord die gelden voor alle tijden en die tot steun kunnen zijn bij het zoeken van een weg naar een bepaalde levenshouding. Uiteraard heeft iedere vrijmetselaar de ruimte om een andere betekenis aan dit symbool voor zichzelf toe te kennen. Wel ontleent de vrijmetselarij aan de bijbel elementen die een belangrijke rol spelen in haar symbolen en rituelen, zoals de bouw van de tempel in Jeruzalem door koning Salomo. Ook kunnen andere heilige boeken zoals de koran of heilige hindoe-geschriften die symbolische functie vervullen als een aanhanger van een ander geloof dan het christendom toetreedt. Het wordt dan eventueel samen met de Bijbel opengeslagen neergelegd. Als iemand het joods geloof aanhangt, wordt de bijbel opengeslagen bij een passage uit het Oude Testament.Vraag 4.
En wat te zeggen over de relatie vrijmetselarij en kerkgenootschappen?

Antwoord :
Sommige kerkgenootschappen en godsdiensten gaan uit van het standpunt dat zij in het bezit zijn van de universele geopenbaarde waarheid, die veelal verder is uitgewerkt in de geloofsleer of dogmatiek. Vrijmetselarij erkent die visie hooguit als een mogelijke maar zeker niet als de enige waarheid.

Een bezwaar tegen toetreding van haar leden tot de vrijmetselarij van sommige kerkgenootschappen is, dat een gelovige kan gaan twijfelen aan de juistheid van de eigen geloofsovertuiging. Bovendien: hij heeft in zijn geloof de waarheid al gevonden en er zou dus geen enkele reden moeten zijn om die elders nog te gaan zoeken.Vraag 5.
Is er meer te zeggen over de relatie vrijmetselarij en godsdienst?

Antwoord :
De vrijmetselarij heeft, anders dan een godsdienst, niet de neiging om bindend vast te stellen wat onder waarheid zou moeten worden verstaan. Ze gaat ervan uit dat ieder in zichzelf zijn (subjectieve) waarheid dient te zoeken en te ontdekken. Ze is dan ook niet zozeer een levensbeschouwing dan wel een levenshouding. Ze wil door haar methode van werken een hulpmiddel zijn tot stimulering van de persoonlijke ontwikkeling en beleving om zo dichter bij het begrip waarheid te komen. Het opschrift op de Apollotempel in Delphi: Ken U zelf (en gij zult de goden leren kennen) heeft in dit verband een bijzondere betekenis voor de vrijmetselaar.Vraag 6.
Is vrijmetselarij een religie?

Antwoord :
Nee, maar ze kan wel religieus worden genoemd in de ruimste betekenis van dat woord. Dat wil zeggen dat geloof ‘aan’ of ‘in’ iets een wezenlijk kenmerk is. Ze wil helpen te zoeken naar een antwoord op levensvragen als: Vanwaar kom ik, wie ben ik, waarheen ga ik.Vraag 7.
Is vrijmetselarij een service-club?

Antwoord :
Vrijmetselarij is geen serviceclub zoals Rotary of Lions. Die vormen immers geen inwijdingsgenootschap. Om diezelfde reden is de Orde evenmin een filosofisch genootschap. De Vrijmetselarij zal niet een bepaald filosofisch stelsel bevorderen of propageren. Wel gaat ze van de gedachte uit dat de leden bewust willen nadenken over levensvragen en dat zij hun gedachten in een vertrouwde kring aan die van anderen willen toetsen.

Bron: www.vrijmetselarij.nl


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu